Management

 

Jiang Yingchun
Party secretary
director
General manager

 

     

Li Weiqiang
Deputy secretary of the party committee
director
Deputy General Manager
General counsel
 

Xu Bei
deputy Party secretary
Secretary of Discipline Commission
Union president
 
 

Hu Jiaquan
Party committee
Deputy general manager
 
 
 
 

Travel around
Deputy general manager
Vice chairman of the union
 
 
 
 

Wang Wei
Party committee
Deputy general manager
Secretary of the board

Guo Wenpeng
Party committee
Deputy general manager
 

Liu Shibin
chief accountant