Management

Jiang Yingchun
Secretary of the
Party Committee
General Manager  

     

Hu Jiaquan
Deputy Secretary of the
Party Committee
Secretary of Discipline
Inspection Committee

Ren Wei
Member of the
Party Committee
Deputy General Manager
 

Zhou You

Deputy General Manager
 
 

Liu Debin
Member of the
Party Committee
Deputy General Manager
 

Wang Wei
Member of the
Party Committee
Deputy General Manager
Secretary of the Board
 

Guo Wenpeng
Member of the
Party Committee
Deputy General Manager
 
 

Liu Shibin

Chief Accountant
 
 
 

Wang Lianwei

Assistant to General
Manager